English | 中文

1046 A Daoguang Fencai bowl of “wushuangpu”

Tags: Human Figure

Item#: 1046

Name: A Fengcai bowl of "Wushuangpu"
Date: Qing/Dao-Guang 
Size: 10.2 CM in diam (up)