English | 中文

1320 A Ming Xuan-De period B&W duck shape soup tureen